Destination Kystlandet

Mossø

Søhøjlandet er efter danske forhold af overordentlig stor dimension. Området er præget af store bakker, dalterrasser og dødishuller dannet i slutningen af sidste istid. De eroderede moræneflader er gennemskåret af dybe dale, der ikke alene er skabt under istiden, men også er et resultat af forkastninger dybt nede i grundfjeldssoklen.

Mossø er med sine ca. 1.700 ha Jyllands største sø. Den gennemløbes af Danmarks længste vandløb, Gudenåen, der strækker sig fra Tinnet krat til Randers Fjord. Vest for Mossø ligger Klosterkær, et deltaområde opbygget af aflejringer fra Gudenåen.

I dag er Mossø med omgivelser fredet for at bevare området i sin nuværende tilstand og for at sikre offentlighedens adgang. Plantevæksten varierer med landskabets former. Højest ligger det bakkede morænelandskab med landbrugsjord. Tættere ved Gudenåen ses de flade Gudenåterrasser skabt af istidens smeltevand. De sandede flader er enten bevokset med lyng, nåletræsplantager eller ligger hen som magre marker. I overgangen mellem terrasserne findes de stejle skrænter uegnet til landbrugsdrift. De tørre sydvendte skrænter er ofte bevokset med hedelyng og enebær. På de nordvendte skrænter har den oprindelige skov overlevet som krogede ege eller bøge. På de fugtige enge i bunden af ådalen gror den gule engkabbeleje om kap med den lilla trævlekrone. Hvor græsning er ophørt, gror engene til i pil eller el. Hele vejen rundt om Mossø, er der udsigtspunkter, der er et besøg værd. Tag en pause og nyd de skønneste udsigter.

Mossø